کارشناسان پژوهش

1396/4/20 0:0

 

 

نام و نام خانوادگی : صفیه دانشی

مدرک تحصیلی: دکترای آمار ارشد و ریاضی 

سمت: مشاور-  کارشناس پژوهش

 

شرح وظایف:

1.      راهنمايي دانشجويان در مراحل اجرايي انجام پايان‌نامه و رساله

2.      همکاری در اجراي مقررات پژوهشي از مرحله تصويب طرح تحقيقاتی دانشجویان تا ارائه گزارش نهایی

3.      همکاری با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

4.      برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اساتید و همکاران

5.      همکاری پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه

6.      همکاری با برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه اجرای طرح¬های پژوهشی

7.      برگزاری همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی و عملی دانشجویان

7.      ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تحقیقاتی در مراکز درمانی

9.      ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه به رئیس بیمارستان و معاونت پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه قلی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی 

سمت: مشاور-  کارشناس پژوهش و آمار

 

شرح وظایف:

1.      ارائه مشاوره متدولوژی و آمار برای تدوین طرح پژوهشی و پایان نامه ها

2.      ارائه خدمات آموزشی مرتبط با جمع آوری داده ها، تنظیم و ورود داده ها در نرم افزارهای آماری

3.      ارائه خدمات آنالیز آماری

4.      ارائه خدمات زبان انگلیسی از جمله مکالمه، نگارش نامه های اداری و ویرایش مقالات

5.      راهنمايي دانشجويان در مراحل اجرايي انجام پايان‌نامه و رساله

6.      همکاری در اجراي مقررات پژوهشي از مرحله تصويب طرح تحقيقاتی دانشجویان تا ارائه گزارش نهایی

7.      همکاری با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

8.      برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اساتید و همکاران

9.      پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه

10.      برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه اجرای طرح های پژوهشی

11.      همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی و عملی دانشجویان

12.      ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تحقیقاتی در مراکز درمانی

13.      ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه به رئیس بیمارستان و معاونت پژوهشی

14.      ارائه خدمات زبان انگلیسی از جمله مکالمه، نگارش نامه های اداری و ویرایش مقالات

نام و نام خانوادگی : امراله شمسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

سمت: مشاور-  کارشناس پژوهش

 

شرح وظایف:

1.      راهنمايي دانشجويان در مراحل اجرايي انجام پايان‌نامه و رساله

2.      همکاری در اجراي مقررات پژوهشي از مرحله تصويب طرح تحقيقاتی دانشجویان تا ارائه گزارش نهایی

3.      همکاری با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

4.      برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اساتید و همکاران

5.      همکاری پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه

6.      همکاری با برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه اجرای طرح¬های پژوهشی

7.      برگزاری همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی و عملی دانشجویان

7.      ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تحقیقاتی در مراکز درمانی

9.      ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه به رئیس بیمارستان و معاونت پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه قلی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی 

سمت: مشاور-  کارشناس پژوهش و آمار

 

شرح وظایف:

1.      ارائه مشاوره متدولوژی و آمار برای تدوین طرح پژوهشی و پایان نامه ها

2.      ارائه خدمات آموزشی مرتبط با جمع آوری داده ها، تنظیم و ورود داده ها در نرم افزارهای آماری

3.      ارائه خدمات آنالیز آماری

4.      ارائه خدمات زبان انگلیسی از جمله مکالمه، نگارش نامه های اداری و ویرایش مقالات

5.      راهنمايي دانشجويان در مراحل اجرايي انجام پايان‌نامه و رساله

6.      همکاری در اجراي مقررات پژوهشي از مرحله تصويب طرح تحقيقاتی دانشجویان تا ارائه گزارش نهایی

7.      همکاری با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

8.      برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اساتید و همکاران

9.      پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه

10.      برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه اجرای طرح های پژوهشی

11.      همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی و عملی دانشجویان

12.      ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تحقیقاتی در مراکز درمانی

13.      ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه به رئیس بیمارستان و معاونت پژوهشی

14.      ارائه خدمات زبان انگلیسی از جمله مکالمه، نگارش نامه های اداری و ویرایش مقالاتنام و نام خانوادگی: ندا سادات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

سمت: مشاور-  کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات

شرح وظایف:

1.      ارائه مشاوره پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات در پزشکی

2.      آموزش امور کامپیوتری مرتبط به تدوین پایان نامه

3.      آموزش و راهنمایی استفاده از نرم افزار های کاربردی

4.      آموزش و راهنمایی پژوهشگران جهت استفاده از سیستم پکس در مرکز

5.      راهنمایی دانشجویان در مراحل اجرایی انجام پایان نامه و رساله

6.      همکاری در اجرای مقررات پژوهشی از مرحله تصویب طرح تحقیقاتی دانشجویان تا ارائه گزارش نهایی

7.      همکاری با اعضای هیئت علمی ، پژوهشگران و دانشجویان در انجام  طرح های تحقیقاتی

8.      همکاری در اجرای مقررات پژوهشی از مرحله تصویب طرح تحقیقاتی دانشجویان تا ارائه گزارش نهایی

9.      ّ برگزاری کارگاه های آموزشی برای اساتید و دانشجویان

10.      پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه

11.      برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه اجرای طرح های پژوهشی

12.      همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی و عملی دانشجویان

13.      ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تحقیقاتی در مراکز درمانی

14.      ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه به رئیس بیمارستان و معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی : محبوبه رجائی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

سمت: مشاور-  کارشناس پژوهش

 

شرح وظایف:

1.      راهنمايي دانشجويان در مراحل اجرايي انجام پايان‌نامه و رساله

2.      همکاری در اجراي مقررات پژوهشي از مرحله تصويب طرح تحقيقاتی دانشجویان تا ارائه گزارش نهایی

3.      همکاری با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

4.      برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اساتید و همکاران

5.      همکاری پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه

6.      همکاری با برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه اجرای طرح¬های پژوهشی

7.      برگزاری همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی و عملی دانشجویان

7.      ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تحقیقاتی در مراکز درمانی

9.      ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه به رئیس بیمارستان و معاونت پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه قلی زاده


تاریخ بروز رسانی:   29 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۹۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >