کاهش اضطراب ناشی از کاتتریزاسیون داخل وریدی در کودکان دبستانی با استفاده از کتاب عکس

28 آبان 1397

یک مطالعه به بررسی تاثیر آشناسازی کودکان برکانتریزاسیون داخل وریدی و تزریق سرم با استفاده از کتابهای تصویری بر اضطراب آنها پرداخت. در این مطالعه کارآزمایی کنترل تصادفی 70 کودک 6-12 ساله به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. اضطراب قبل، در طی و پس از عمل با استفاده از ابزار سنجش استرس بررسی شد. در طول مداخله آنها در مورد کاتترهای داخل وریدی و درمان سرمی با استفاده از کتاب های تصویری و توضیح های شفاهی پرستار آگاهی بدست آوردند. گروه کنترل به طور معمول تنها اطلاعات شفاهی دریافت کردند. یافته ها نشان داد میانگین سطح اضطراب در دو گروه قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشته است در حالی که بعد از مداخله، سطح اضطراب گروه مداخله به طور معنا داری کمتر از گروه کنترل بود. علاوه بر این سطح اصظراب قبل و بعد از مدخله در هر دو گروه مشاهده شد. نتیجه آنکه آشناسازی کودکان دبستانی درباره کانتر وریدی و تزریق سرمی نقش مهمی درکاهش و کنترل اضطراب آنها در طول و پس از مداخله ایفا می کند.   
تعداد بازدید:   ۱۲

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >