کارشناسان پژوهش

1396/4/20 0:0

 

نام و نام خانوادگی:عرفان جوانمردی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آمار زیستی

سمت: کارشناس پژوهش-  آمار و آناليز داده های پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و مقالات

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه خسروی

مدرک تحصیلی : کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس پژوهش- امور کامپیوتری و جستجوی منابع-رابط بروزرسانی وب سایت-سابمیت مقالات