کارشناسان پژوهش

1396/4/20 0:0

 

نام و نام خانوادگی: محمدهاشم خادمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آمار زیستی

سمت: کارشناس پژوهش-  آمار و آناليز داده های پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و مقالات-امور کامپیوتری