مقالات

1396/4/20 0:0

ردیف عنوان مقاله نوع نشریه عنوان نشریه-تاریخ چاپ-شماره جلد و صفحه نویسنده اول و مسئول مقاله
1 بررسی ناامیدی و سلامت روان در بیماران مبتلا به تالاسمی شهرستان بوشهر ISC international confrerence on psychology; counseling and education جمیله کیانی PDF
2 بررسی اثر بخشی معنویت درمانی بر سلامت روان بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز سرطان شهر بوشهر علمی- ترویجی فصلنامۀ پرستاري گروههاي آسیب پذیر دانشکده پرستاري و مامایی جمیله کیانی PDF
3 تأثیر آموزش مديريت استرس و تنظیم هیجانی بر رضايت شغلی پرستاران علمی- پژوهشی فصلنامۀ پزشک و پرستار در رزم جمیله کیانی PDF
4 Client Satisfaction with Urban Family Physician and Referral System in the South of Iran: A Repeated Cross-Sectional Study علمی- پژوهشی Journal of Health Sciences and Surveillance System April 2017; Vol 5; No 2 Alireza Mirahmadizadeh ,Maryam Marzban PDF
5 RELATIONSHIP BETWEEN WORK–FAMILY CONFLICT AND EMPLOYEE ENGAGEMENT IN FEMALE NURSES WORKING IN INTENSIVE CARE UNITS other Acta HealthMedica Volume: 1, Issue: 2, June 2016, Pages: 54-59 Sara Sayar PDF
6 99mTechnetium-macroggregated albumim perfusion lung scan versus contrast enhanced echocardiography in the identification of the hepatopulmonary syndrome in liver cirrhosis your society meeting name 2020 CTI meeting technology z.Alipour,A.Armin PDF
7 مقایسه اثر ترکیبی سیاهدانه و مفنامیک اسید با مفنامیک اسید به تنهایی بر شدت درد پس از زایمان چند زا:کار آزمایی بالینی دو سوکور علمی- پژوهشی مجله زنان و نازایی ایران مریم چنانه PDF
8 مقایسه صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در دو بیمارستان دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر بوشهر در سال 1394 علمی- پژوهشی مجله طب جنوب عبدالرسول عباسی PDF
9 مقایسه ی رفتارهای بهداشتی مادران کودکان زیر یک‌سال مبتال به اسهال و سایرکودکان‌بستری دربخش اطفال‌‌بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر سال 3159-3 علمی- پژوهشی مجله طب جنوب آذر عرب PDF
10 بررسی تأثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تریگلیسرید سالمندان پره دیابتیک علمی- پژوهشی مجله طب جنوب زينت شبابي PDF
11 بررسی فراوانی بیماري هاي زمینه ساز نارسایی مزمن کلیه در مراجعین به بخش همودیالیز بیمارستان شهداي خلیج فارس بوشهر علمی- پژوهشی مجله طب جنوب زینب قربانی مقدم PDF
12 تعيين ميزان کفايت دياليز در بيماران تحت درمان با همودياليز در بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر علمی- پژوهشی مجله طب جنوب زینب قربانی مقدم PDF
12 Investigating the Effects of picture book on Reducing Anxiety Caused by Intravenous Catheterization among School-aged Children ISI La Prensa MedicaArgentina کانیک زاده PDF


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >