محتوای آموزشی

1397/7/23 0:0

لینک فایل های آموزشی تهیه شده توسط یکی از اساتید مشاور مرکز پژوهش های بالینی در زیر آورده شده است

موضوع تهیه کننده فایل
خطاهای پژوهشی و نحو برخورد با آنها دکتر میرزایی PDF
کار آزمایی های بالینی دکتر میرزایی PDF
مطالعات کوهورت دکتر میرزایی PDF
مطالعات مقطعی دکتر میرزایی PDF
مطالعات مقطعی دکتر میرزایی PDF
مطالعات بوم شناختی یا اکولوژیک دکتر میرزایی PDF
مطالعات مورد شاهدی لانه گزیده دکتر میرزایی PDF
پرسشنامه دکتر میرزایی PDF
انواع روش تحقیق در علوم پزشکی دکتر میرزایی PDF
نحوی گزارش یک طرح پژوهشی دکتر میرزایی PDF
مباني تحقيق، انتخاب موضوع، نوشتن عنوان دکتر معتمد PDF
بیان مساله دکتر معتمد PDF
روش تحقیق دکتر معتمد PDF
مطالعات توصیفی دکتر معتمد PDF
مطالعات مورد شاهدی دکتر معتمد PDF
مطالعات مورد شاهدی دکتر معتمد PDF
مطالعات همگروهی دکتر معتمد PDF
کارآزمایی بالینی دکتر معتمد PDF
روش های جمع آوری اطلاعات دکتر معتمد PDF
روش های نمونه گیری دکتر معتمد PDF
نحوی اجرای تحقیق دکتر معتمد PDF
مطالعات تحلیلی شاهدی دکتر معتمد PDF
اخلاق در پژوهش دکتر معتمد PDF
گزارش تحقیق دکتر معتمد PDF
روش تحقیق و پروپوزال نویسی دکتر صفیه دانشی PDF
آمار زیستی دکتر صفیه دانشی PDF
مهارت های مقابله با استرس دکتر جمیله کیانی ppt
استرس شغلی دکتر جمیله کیانی ppt
مدیریت استرس در کرونا دکتر جمیله کیانی ppt
ورود داده در نرم افزار SPSS دکتر بتول امیری VID
مقاله چالشها در مرحله طراحی، اجرا، تحلیل و انتشار یافتههاي کارآزماییهاي بالینی تصادفی شده در ایران
ایران: مطالعه کیفی
  ARTICLE


تاریخ بروز رسانی:   28 دی 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >