مقالات 1395

1397/8/14 0:0

ردیف عنوان مقاله نوع نشریه عنوان نشریه-تاریخ چاپ-شماره جلد و صفحه نویسنده اول و مسئول مقاله
1 بررسی اثر بخشی معنویت درمانی بر سلامت روان بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز سرطان شهر بوشهر علمی- ترویجی فصلنامۀ پرستاري گروههاي آسیب پذیر دانشکده پرستاري و مامایی جمیله کیانی PDF
2 تأثیر آموزش مديريت استرس و تنظیم هیجانی بر رضايت شغلی پرستاران علمی- پژوهشی فصلنامۀ پزشک و پرستار در رزم جمیله کیانی PDF
3 بررسی فراوانی بیماري هاي زمینه ساز نارسایی مزمن کلیه در مراجعین به بخش همودیالیز بیمارستان شهداي خلیج فارس بوشهر علمی- پژوهشی مجله طب جنوب زینب قربانی مقدم PDF
4 تعيين ميزان کفايت دياليز در بيماران تحت درمان با همودياليز در بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر علمی- پژوهشی مجله طب جنوب زینب قربانی مقدم PDF


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >