معرفی بایو بانک سرطان و اهداف آن

1399/7/24 0:0
سرطان یک بیماری جهانی است که شناخت و مدیریت مقابله و پیشگیری با آن نیازمند داشتن اطلاعات کافی از الگوی انواع سرطان در مناطق مختلف و انجام مطالعات تحقیقاتی جهت تشخیص بهتر و سریعتر و درمان دقیق تر سرطان می باشد. باتوجه به اینکه پیوند ساختاری بین عملکرد بالینی، ثبت سرطان و تحقیقات بیولوژیکی وجود دارد، راه اندازی بیوبانک سرطان می تواند گام موثری در افزایش بهبود تحقیقات سرطان بوده و دانش محققین را در رسیدن به راههای پیشگیری و همچنین توسعه درمان های جدید ارتقاء ببخشد.

پس از آنکه پروژه ملی ثبت سرطان پستان برای اولین بار در بیمارستان شهدای خلیج فارس در استان بوشهر راه اندازی گردید، با هماهنگی و موافقت معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بایو بانک مربوط به این بیماران نیز در بیمارستان تاسیس شد. بدین منظور لام پاتولوژی بیمارانی که معیار ورود به برنامه ثبت سرطان پستان را داشتند جداسازی شده و طبق شماره پرونده بالینی، در محل آزمایشگاه جهت مطالعات آتی پژوهشگران علاقمند، بایگانی می گردد.لازم به ذکر است تاکنون لام های حدود ۱۲۰ بیمار در این بانک ذخیره شده است. این ثبت در بهبود بقا و نتیجه بیماری و کیفیت تشخیص و درمان در سطح ملی و استانی کمک نموده و مقایسه کیفیت شاخصهای مراقبت در سراسر کشور را در زمینه نابرابری دسترسی گزینه های مراقبت را ارائه می دهد، ولی تلاش های عمده ای جهت کاهش اطلاعات یافت نشده باید انجام شود. این طرح با مشارکت در طرح های پژوهشی بین المللی و مشترک با مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اخذ کد اخلاقR.TUMS.VCR.REC.1398.1015 انجام شده است. مدیریت اجرایی این طرح خانم دکتر مریم مرزبان و با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی در حال اجرا است.


تاریخ بروز رسانی:   29 مهر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >