طرح پاسخ های روانی کووید 19

1399/7/27 0:0

پاسخهای روانی- اجتماعی و مقابله ای کارکنان درمانی در برابر شیوع بیماری عفونی COVID-19 در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر.
Psychosocial and coping responses of medical staff to outbreaks of infectious disease COVID-19 at Persian Gulf Martyrs Training Center in Bushehr.

اين مطالعه به منظور بررسی پاسخهای روانی- اجتماعی و مقابله پس از شیوع COVID-19 در کادر درمانی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر و پیشنهاد راهکار‌های مقابله با آن و از نوع توصیفی- مقطعی مي باشد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامي گروه کادر درمانی و پرستاران رسمي ، پيماني ، شبه پيماني و قرادادي شاغل در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهرکه مشغول به خدمت در بخش های درماني عادی و بخش های درمانی عفونی با ارتباط مستقیم با بیماران عفونی COVID-19 می باشند، است.این طرح با مدیریت دکتر جمیله کیانی و همکاران مرکز توسعه تحقیقات بالینی، معاونت پژوهشی و برخی از همکاران و اساتید بالینی با شماره ثبت 1570 و کد اخلاق مصوب IR.BPUMS.REC.1399.002 اجرا گردید.

مستندات طرح پاسخ های روانی


تاریخ بروز رسانی:   28 مهر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >