تاثیر گروه های خونی در ابتلا به عفونت کووید۱۹

1399/8/5 0:0

بیماری عفونی COVID-19 که توسط ویروس سندرم تنفسی حاد (SARS-CoV-2) coronavirus 2 ایجاد میشود، اواخر نوامبر 2019 در ووهان چین رخ داد و به یک بحران سلامت در جهان تبدیل شد. سازمان بهداشت جهانی COVID-19 را به عنوان اولویت بهداشت عمومی از نگرانیهای بینالمللی اعلام کرده است. سوال های زیادی مبتنی بر دخالت فاکتورهای مختلفی همچون عوامل ژنتیکی به وجود می آید که در پی پاسخگویی به این چالش های ذهنی، نیاز به مطالعات گوناگونی می باشد تا عوامل ژنتیکی و ریسک فاکتور های موثر در ایجاد بیماری شناسایی شود و مسیر را جهت مقابله با ویروس هموار سازد. در توصیف گروه های خونی دو نوع تقسیم بندی متداولتر میباشد که شامل گروه های خونی اصلی ABO و گروه خونی فرعی یا rh )آنتی ژن رزوس( می باشد. آنتی ژن ها گروه خونی را تعیین می کنند و میتوانند پروتئین یا مجتمع مولکولهای قند )پلی ساکاریدها( باشند و در طب مدرن علاوه بر اهمیت گروههای خونی در تکامل، ارتباط آنها با بیماری و محیط اهمیت فزاینده ای دارد. برخی از گروه های خونی می توانند به عنوان گیرندهی لیگاند باکتری ها، انگلها و ویروس ها عمل کنند. پاتوژنز احتمالی میکروارگانیسمها بدین شکل میباشد که بسیاری از آنها ممکن است به پلی ساکارید بر روی سلول های خونی و آنتی ژن های گروههای خونی متصل شوند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه با عوامل موثر در ابتلا بیماری کووید- 19 و پاسخ به سئوال اصلی پژوهش که " آیا نوع گروه خونی افراد میتواند در پاتوژنز ویروس کرونای جدید موثر باشد یا خیر" انجام شده است. نتایج این مطالعه می تواند در مدیریت بهتر این پاندمی استفاده گردد.

این مطالعه با بررسی آزمایشات گروه خونی بیماران موجود در پرونده بالینی ایشان در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شده است و از طریق بخش آمار و سامانه MCMC لیست بیماران مبتلا به کووید- 19 استخراج و بوسیله سامانه HIS داده های گروه خونی و rh این افراد جمع آوری شده است و به همان تعداد داده های افراد سالم به عنوان گروه کنترل استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده های مذکور در حال بررسی و طی مراحل تجزیه وتحلیل و آماده سازی گزارش نهایی طرح می باشد. این طرح با مدیریت جناب آقای عماد بهبودی و امراله شمسی بوشهر و اخذ کد اخلاق IR.BPUMS.REC.1399.020 اجرا گردید و با نظارت و همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان اجرا شده است.


تاریخ بروز رسانی:   5 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >