وابستگی سازمانی مرکز

1397/4/30 0:0

وابستگی سازمانی واحد توسعه تحقیقات بالینی (Affiliation)
 
قابل توجه پژوهشگران محترم
شما عزیزان در پایان فرایند پژوهشی خود، در قسمت تقدیر و تشکر، عبارات زیر را عیناً ذکر نموده و یک نسخه الکترونیک آن را به مرکز تحویل دهید.
 

در مقالات فارسی:

بدين وسيله از واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شهدای خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران برای کمک در آناليز آماری / ويرايش مقاله و... قدردانی ميشود.

 

در مقالات انگلیسی:

We thank Clinical Research Development Center, The Persian Gulf Martyrs Hospital, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran for editorial/ statistical assistance

 در پایان‌نامه :

همچنین از " مرکز توسعه تحقیقات بالینی ، بیمارستان شهدای خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران" که در ارائه مشاوره آماری و آنالیز داده ها/مشاوره متدولوژی/جمع آوری داده ها و... اینجانب را یاری نمودند تشکر و قدردانی می‌نمایم


تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >