بررسی یافته های بالینی بیماران کووید

1399/7/29 0:0

بررسی یافته های بالینی بیمارانCOVID-19 مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر


Evaluation of clinical findings in COVID-19 patients in Shohadayee Khalij-e Fras hospital, Bushehr, Iran


چالش هایی که بشر در طور تاریخ به واسطه ابتلا به بیماری‌هایی همچون آبله، وبا، تیفوس و مالاریا تحمل کرده است موید این نکته است که بیماری‌های عفونی از معضلاتی است که همیشه جوامع انسانی را به خود مشغول کرده است. به رغم پیشرفت‌های قابل توجهی که در کنترل این بیماری‌ها در اثر رعایت اصول بهداشتی، به‌سازی محیط، ایمن سازی و درمان‌های ضد میکروبی حاصل گردیده، هنوز هم بیماری‌های عفونی در گروه مسائل مهم و رایج پزشکی نوین قرار دارند بنابراین ضرورت برنامه ریزی و مدیریت اداره بحران به منظور کاهش عوارض بیماری از جمله مداخلات مهم و حائز اهمیت در درمان این بیماران می باشد و گردآوری این اطلاعات جهت برنامه ریزی مناسب مدیریت عملیاتی مراکز درمانی در بحران ضروری است. این طرح بدین منظور و جهت ارائه اطلاعات جهت حصول تدابیر مدیریتی و چالشهای فراروی مسئولین در ارائه خدمات و فوریتهای پزشکی به بیماران در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر و بررسی وضعیت یافته های بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان بوده و به صورت گذشته نگر و مجموعه موردی انجام گردیده است. و به طور کلی اطلاعات بالینی و دموگرافیک تعداد ۳۴۴ بیمار بستری و مشکوک به کووید-19 را در مقطع زمانی سه ماهه از شروع اپیدمی از اسفند1398 تا اردیبهشت سال 1399 را مورد بررسی قرار داده است. این طرح با مدیریت جناب آقای دکتر فرهاد عباسی متخصص بیماری های عفونی و فوکال پوینت بیماری کوید در استان بوشهر و اخذ کد اخلاق IR.BPUMS.REC.1399.070 اجرا گردید. همکاران اجرایی این مطالعه جناب آقای دکتر فرزان عضدی و میعاد دارابیان و سرکار خانم دکتر نگار چنگیزی بوده و با نظارت و همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان اجرا شده است.

مستندات طرح یافته های بالینی بیماران کووید 19


تاریخ بروز رسانی:   29 مهر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >