نتایج یک پژوهش: کیفیت آزمایش های کنترل تصادفی نیاز به بهبود دارند

10 مهر 1399
آزمایش کنترل شده تصادفی (RCT) تحقیقات علمی است که ایمنی و اثربخشی داروهای جدید یا روش های درمانی را با استفاده از افراد انسانی ارزیابی می کند. RCT های بی کیفیت ممکن است در اثرات درمانی اغراق کرده و به طور بالقوه منجر به نتیجه گیری اشتباه شوند. در حالی که با گذشت زمان به تدریج تعداد RCT ها افزایش یافته است ، کیفیت این گزارش ها بدون تغییر مانده است.یک مطالعه توسط يکي از اعضاي هيات علمي خانم دکتر مريم مرزبان با همکاري پزوهشگران با هدف ارزیابی کیفیت یک مطالعه کنترل تصادفی در بازه زمانی 2014 تا 2016 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.بدین منظور یک جستجوی سیستماتیک در پایگاه داده های بین المللی با کلمه کلیدی مناسب انجام شد. 9124 مقاله در این زمینه یافت شد. در نهایت ، 120 مقاله از 540 مقاله مبتنی بر RCT از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. برای ارزیابی کیفیت گزارشات از بیانیه استاندارد تلفیقی آزمایش های گزارشگری 2010 (CONSORT) در کنار مقیاس جداد Jadad استفاده شد. برای بررسی همبستگی احتمالی بین نمرات CONSORT و Jadad و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) از همبستگی پیرسون برای یافتن تفاوت در ابزار ارزیابی کیفیت در سایر متغیرهای مورد مطالعه استفاده کردیم. علاوه بر این ، نمرات CONSORT و Jadad به طور معنی داری همبستگی داشتند (P <0.001، r: 0.808). همچنين مشاهده شد که در این سه سال هیچ تفاوتي در میانگین نمره CONSORT با مقیاس جداد وجود ندارد. در حالی که تعداد RCT در این سالها بتدریج افزایش یافته است ، کیفیت این گزارشها بدون تغییر مانده است. نتیجه این پژوهش نشان داد که دانشگاهیان پزشکی ملی باید تلاش بیشتری برای انجام مطالعات با کیفیت بالا برای اطمینان از طراحی مناسب مطالعه داشته باشند.


   

تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >