نتایج یک پژوهش : مهارت های ارتباط کلامی و صلاحیت بالینی پرستاران در کاهش اضطراب والدین کودکان بستری موثر است

17 آبان 1400
از آنجا که شایستگی بالینی و مهارت های ارتباطی کارکنان پرستاران نقش مهمی در ایجاد روابط موثر پرستار/بیمار بازی می کند،لذا همواره پژوهشگران سعی میکنند تا این تاثیر را در ابعاد مختلف روانی در بیماران و همراهان آنها بسنجند. در همین راستا، در یک پژوهش که توسط دکتر بحرینی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و سرکار خانم دلدار انجام شد، سعی بر این شد تا روشن شود که آیا صلاحیت بالینی و مهارت های ارتباطی پرستاران می تواند اضطراب والدین را در طول بستری شدن نوزاد یا کودک خود در مراکز اطفال استان بوشهر در سال 1397 بهبود بخشد یا خیر. این مطالعه به صورت مقطعی و از نوع همبستگی انجام شد. پرستاران شاغل در بخش های اورژانس اطفال، نوزادان و اطفال به روش سرشماری و والدین به روش نمونه گیری در دسترس از بین والدینی که نوزاد/فرزندشان بستری شده بودند برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش صلاحیـت بالینـی مرتوجـا، مقیـاس مهارتهـای ارتباطـی بارتـون ـ جـی و پرسشـنامه اضطـراب آشـکار و پنهان STAI استفاده شد.. میانگین نمره صلاحیت بالینی، مهارت ارتباطی و اضطراب والدین کودکان به ترتیب بــه دســت آمــد. بیــن رتبــه بیمارســتانها از لحــاظ صلاحیــت بالینــی پرســتاران و نمـره کل اضطـراب والدیـن ارتبـاط آمـاری معکـوس و معنـیدار وجـود داشـت هرچنـد بیـن نمـره کلـی مهـارت هـای ارتباطـی پرسـتاران و نمـره کل اضطـراب والدیـن ارتبـاط آمـاری معنـیداری دیـده نشـد ،امـا بیـن حیطـه مهـارت هـای کلامـی پرسـتاران بـا نمـره اضطـراب والدیـن یـک رابطـه معکـوس و معنـی دار وجـود داشـت. نتایـج مطالعـه نشـان داد کـه هرچـه صلاحیـت بالینـی و مهـارت هـای کلامـی ارتباطـی پرسـتاران بیشـتر باشـد، اضطـراب والدیـن کـودکان بسـتری کمتـر خواهـد بـود. مدیـران پرسـتاری بـا انتخـاب پرسـتاران بـا صلاحیـت و دارای مهـارت هـای کلامـی خـوب در بخـش هـای نـوزادان و اطفـال، مـی تواننـد زمینـه ای را فراهـم نماینـد کـه والدیـن جـز در مـورد بیمـاری فرزندشـان، نگرانـی دیگـری نداشـته باشـند.


   

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >