نتایج یک پژوهش: در گزارش مصرف تریاک در مطالعات مورد-شاهدی استفاده از گروه شاهد بیمارستانی نسبت به شاهد همسایگی مناسبت تر می باشد

18 آبان 1400
داده‌های نسبتا کمی برای تعیین اینکه آیا مراجعه کنندگان به بیمارستان می‌توانند به عنوان منبع مناسبی برای گروه شاهد در مطالعات مورد- شاهدی مصرف مواد غیرقانونی عمل کنند، وجود دارد. یک مطالعه جهت ارزیابی استفاده از شاهد همسایگی در مقابل مراجعه کنندگان به بیمارستان در گزارش مصرف تریاک توسط تیمی از محققان و با همکاری دکتر مریم مرزبان، از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، انجام شد. در این تحقیق از داده‌های 2 مطالعه مورد-شاهدی مستقل سرطان در ایران استفاده شد. در مطالعه اول، گروه شاهد از همسایگان بیماران انتخاب شد. برای مورد دوم، گروه شاهد از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان انتخاب شدند. در مطالعه اخیر، مراجعه کنندگان به بیمارستان، همراه بیماران یا سایر افرادی بودند که به دلایلی غیر از درمان بیماری به بیمارستان مراجعه می کردند. داده‌های 616 نفر از شاهد همسایگی و 414 نفر از شاهد بیمارستانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله به دلیل اینکه گزارش مصرف سیگار در میان شاهدهای همسایگی و بیمارستانی مشابه بودند، اما شاهدهای همسایگی به طور قابل‌توجهی گزارش کمتری از مصرف تریاک ارایه داده اند، این نتیجه حاصل شد که شاهدهای همسایگی مصرف تریاک را کمتر گزارش می‌کنند - یک سوال حساس - و استفاده از شاهد همسایگی، یافته‌های مطالعات مورد-شاهدی را سوگیرانه می‌کند. شاهدهای بیمارستانی برای مطالعات مورد-شاهدی داروهای غیرقانونی مناسب‌تر از شاهدهای همسایگی می باشند.


   

تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >