کارگاه مرور نظام مند Systematic review طی 2 روز برگزار شد

7 اسفند 1401
جزئیات برگزاری کارگاه مرور نظام مند با تدریس دکتر میثمی

کارگاه مرور نظام مند طی روز های شنبه و یکشنبه به تدریس دکتر علی پاشا میثمی استاد پزشکی اجتماعی با حضور اساتید هیأت علمی و پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد. روز اول به آشنایی و ثبت موضوع به منظور نگارش  بر اساس  Prosero،NHS EED، Dare و Cochrane  پرداخته شد و در روز دوم به آشنایی و آموزش نرم افزار Rev Man جهت تدوین مقاله مروری و ساختار داده ها ، استخراج آن ها به منظور انجام متاآنالیز پرداخته شد.